Logo

Regulamin

Regulamin usługi LicytujLeasing.pl

 
§ 1. Postanowienia ogólne
1.    Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia Usług przez Administratora za pośrednictwem sieci internet poprzez witrynę Serwisu pod adresem http://www.licytujleasing.pl/.
2.    Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem witryny Serwisu pod adresem http://www.licytujleasing.pl/ w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
3.    Niniejszy Regulamin stanowi ogólne warunki umów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami).
4.    Użyte w niniejszym Regulaminie terminy mają następujące znaczenie:
a)    Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady świadczenia przez Administratora na rzecz Użytkowników, za pośrednictwem Serwisu, nieodpłatnych Usług drogą elektroniczną oraz zasady ochrony danych osobowych dobrowolnie udostępnionych drogą elektroniczną przez Użytkowników.
b)    Serwis – strona internetowa znajdującą się pod adresem http://www.licytujleasing.pl/ zawierającą narzędzia dla prezentowania i porównania ofert leasingu wybranych instytucji finansowych oraz kosztów ubezpieczenia leasingu oferowanego przez wybrane podmioty, przy czym Administrator nie wyklucza możliwości udostępnienia przez poszczególne podmioty oferty nie prezentowanej w Serwisie.
a)    Administrator – właściciel Serwisu świadczący za jego pośrednictwem Usługi na rzecz Użytkowników: Michał Żak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: SETEAM Michał Żak, adr. zam. ul. Stefanii Michlewskiej 3, 35-330 Rzeszów, adr. prow. dz. g.: ul. Stefanii Michlewskiej 3, 35-330 Rzeszów, adr. e–mail: biuro@seteam.pl, NIP: 8133202942,
b)    Użytkownik – przedsiębiorca, tj. osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna zawierająca z Administratorem umowę o świadczenie Usług w celach związanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
c)    Usługi – usługi świadczone, na zasadach określonych w Regulaminie, przez Administratora na rzecz Użytkowników, poprzez internetową witrynę Serwisu, polegające na zapewnieniu dostępu do prezentacji i porównania ofert leasingu wybranych instytucji finansowych oraz kosztów ubezpieczenia leasingu oferowanego przez wybrane podmioty przy uwzględnieniu oczekiwanych parametrów leasingu udostępnionych przez Użytkownika w procesie Rejestracji.
d)    Rejest racja – wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Administratora danych niezbędnych do realizacji Usług. Użytkownik ma możliwości korzystania z Usług dokonując niepełnej rejestracji lub pełnej rejestracji. Niepełnej rejestracji Użytkownik dokonuje przez wprowadzenie do formularza dostępnego w Serwisie – po kliknięciu w dowolne pole zakładki „wybierz kategorie” – danych zgodnie z formularzem obejmujących adres e-mail Użytkownika, numer telefonu Użytkownika oraz dotyczących oczekiwanych parametrów leasingu, a następnie kliknięcie w okno „znajdź najlepszy leasing”. Pełnej rejestracji Użytkownik dokonuje poprzez wprowadzenie dalszych danych zgodnie z formularzem pełnej rejestracji dostępnym w Serwisie po kliknięciu w okno „znajdź najlepszy leasing”, a następnie kliknięcie w okno „zakończ”.
e)    Konto Użytkownika – profil Użytkownika utworzony przez Serwis automatycznie, po dokonaniu Rejestracji, w celu zagwarantowania autoryzowanego dostępu Użytkownika do zamówionej Usługi, zabezpieczony przez Login i Hasło.
f)    Login – adres e-mail służących do identyfikacji Użytkownika w celu zagwarantowania autoryzowanego dostępu do Konta Użytkownika, wprowadzony przez Użytkownika do systemu teleinformatycznego Administratora w procesie Rejestracji.
g)    Hasło – ciąg znaków dla zabezpieczenia Konta Użytkownika w celu zagwarantowania autoryzowanego dostępu do Konta Użytkownika, generowany automatycznie w procesie Rejestracji i przekazywany Użytkownikowi przez Administratora na adres e-mail wprowadzony przez Użytkownika do systemu teleinformatycznego Administratora w procesie Rejestracji. Za pośrednictwem Konta Użytkownika, po wpisaniu Loginu i Hasła w okno logowania umieszczone w Serwisie, Użytkownik może dokonać zmiany hasła.
h)    Licytacja – okres 24 godzin od potwierdzenia Rejestracji Użytkownika (godziny zegarowe liczone kolejno w okresie przypadającym na następujące po sobie Dni robocze), w którym podmioty oferujące produkty finansowe z zakresu leasingu i jego ubezpieczenia składać mogą swoje oferty na podstawie wprowadzonych w procesie Rejestracji zindywidualizowanych danych Użytkownika dotyczących poszukiwanego finansowania produktu. Użytkownik może śledzić przebieg Licytacji za pośrednictwem Konta Użytkownika, po wpisaniu Loginu i Hasła w okno logowania umieszczone w Serwisie. Przedstawiane w Serwisie oferty nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami), licytacja zaś nie stanowi sposobu zawarcia umowy w rozumieniu tej ustawy.
i)    Dni robocze – dni przypadające na okres od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2. Rodzaj i zakres oferowanych usług elektronicznych oraz warunki ich świadczenia
1.    Usługi świadczone poprzez Serwis polegają na zapewnieniu dostępu online przez Konto Użytkownika, przez czas określony wynikający z postanowień § 3 ust. 4 oraz § 3 ust. 10 Regulaminu, do prezentacji i porównania ofert leasingu oraz ubezpieczenia leasingu, zaoferowanych w Licytacji, z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 6 Regulaminu.
2.    Korzystanie z Usług jest nieodpłatne, Administrator nie pobiera opłat od Użytkowników.
3.    Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany do uprzedniego zapoznania się z postanowieniami Regulaminu. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu.
4.    Do korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu wymagane są (wymagania techniczne):
a)    połączenie z siecią Internet,
b)    poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML), powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script, zapisywaniem Cookies oraz obsługą protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL.
c)    konto poczty e-mail.
5.    W celu dostosowania Usług do indywidualnych potrzeb Użytkowników, niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać tzw. cookies (ciasteczka) tj. informacje zapisywane przez serwer Serwisu na komputerze Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z Serwisu. Cookies są również wykorzystywane w celu monitorowania ruchu Użytkowników pomiędzy Serwisem a współpracującymi z Administratorem partnerami. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
6.    Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących utrudnić, bądź destabilizować funkcjonowanie Serwisu lub korzystanie z jego funkcjonalności. Zabronionym jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
7.    Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Administratora problemy techniczne, możliwe jest czasowe ograniczenie dostępu do Serwisu.
8.    Administrator zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych urządzeń systemu teleinformatycznego służącego do zapewnienia dostępu do Serwisu oraz wprowadzania nowych rozwiązań lub udogodnień w Serwisie, mogących powodować okresowe uniemożliwienie lub utrudnienia Użytkownikom korzystanie z wybranych funkcjonalności bądź całego Serwisu. Administrator zobowiązuje się do publikacji terminu i przewidywanego czasu trwania prac na łamach Serwisu.
9.    Przedstawiane w Serwisie treści (w tym prezentowane produkty) mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami), nie stanowią one również rekomendacji do zawarcia umowy z którymkolwiek z podmiotów oferujących prezentowane produkty finansowe.
10.    Zawarcie umowy z podmiotem finansującym lub udzielającym ubezpieczenia oraz ustalenie ostatecznych warunków finansowych uzależnione jest od spełnienia wymogów stosowanych przez dany podmiot w procesie udzielania finansowania lub ubezpieczenia.
11.    Informacje publikowane w Serwisie nie stanowią czynności doradztwa podatkowego, prawnego, finansowego, czy inwestycyjnego.
12.    Administrator nie pośredniczy w zawieraniu umów z podmiotami trzecimi i nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania innych podmiotów, z którymi zawarto umowy na podstawie informacji uzyskanych w Serwisie.
13.    Administrator nie wyklucza możliwości udostępnienia przez poszczególne podmioty oferty produktów nie prezentowanych w Serwisie, ani też możliwości występowania w ofercie produktowej poszczególnych podmiotów innych niż prezentowane w Serwisie, w tym bardziej preferencyjnych.
14.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Użytkowników informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, a w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji.

§ 3. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
1.    Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta przez dokonanie czynności faktycznych obejmujących Rejestrację Użytkownika i potwierdzenie dokonania Rejestracji przez Administratora.
2.    Złożenie zamówienia na usługę świadczoną poprzez Serwis następuje przez Rejestrację Użytkownika.
3.    Prawidłowa Rejestracji Użytkownika zostaje potwierdzona przez wiadomość e - mail wygenerowaną automatycznie przez Serwis i przesłaną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika przy Rejestracji. Do zawarcia umowy o świadczenie Usług dochodzi z chwilą potwierdzenia Rejestracji Użytkownika.
4.    W terminie 24 godzin od zakończenia Licytacji (godziny zegarowe liczone kolejno w okresie przypadającym na następujące po sobie Dni robocze) Użytkownik uzyskuje – za pośrednictwem Konta Użytkownika, po wpisaniu Loginu i Hasła w okno logowania umieszczone w Serwisie – dostęp do prezentacji i porównania ofert leasingu przedstawionych w Licytacji, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 poniżej.
5.    Oferty produktów finansowych prezentowane będą i porównywane według kryteriów mających na celu wskazanie oferty produktu najkorzystniejszej dla Użytkownika po względem finansowym – w subiektywnej ocenie Administratora. Administrator serwisu ocenia prezentowane oferty produktów finansowych według kryterium najniższej sumy dwóch kategorii kosztów, tj. kosztów dotyczących bezpośrednio umowy leasingu czyli kosztów udziału własnego, wszystkich rat leasingowych, wykupu – zwanego wartością resztową oraz kosztów związanych z wymaganym przez podmioty finansujące ubezpieczeniem przedmiotu finansowania.
6.    Administrator może prezentować i uwzględniać w dokonywanym porównaniu alternatywną w stosunku do zaoferowanej w Licytacji propozycję ubezpieczenia przedmiotu leasingu, z uwzględnieniem opłaty manipulacyjnej pobieranej przez podmiot oferujący finansowanie, a wynikającej ze stosowanych przez ten podmiot tabeli opłat i prowizji.
7.    Wytypowanie finansowania, w subiektywnej ocenie Administratora najkorzystniejszego dla Użytkownika, polega na wskazaniu tej z prezentowanych ofert leasingu, dla której suma kosztów – bezpośrednio związanych z leasingiem wraz z kosztem ubezpieczenia, bądź to podanym przez podmiot oferujący dany produkt z zakresu leasingu, bądź to wskazanym jako alternatywne ubezpieczenie przez Administratora – będzie stanowić najniższą wartość.
8.    W terminie 24 godzin od zakończenia Licytacji (godziny zegarowe liczone kolejno w okresie przypadającym na następujące po sobie Dni robocze), Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail na wskazany w procesie Rejestracji adres e-mail ze wskazaniem tej z zaprezentowanych na Koncie Użytkownika ofert, która w subiektywnej ocenie Administratora jest dla Użytkownika najkorzystniejsza oraz dwóch innych ofert, które w subiektywnej ocenie Administratora uzyskują kolejno najwyższą ocenę. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymanie takiej informacji handlowej.
9.    Użytkownik poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu rejestracyjnym wyraża zgodę na przekazanie przez Administratora danych Użytkownika obejmujących firmę (nazwę), branżę, adres prowadzenia działalności, adres e-mail, numer telefonu, NIP, REGON, datę rozpoczęcia działalności, przychód oraz zysk/ strata za poprzedni rok, przychód oraz zysk/ strata za bieżący rok, liczba zatrudnionych, zadłużenie pozostające do spłaty (kredyt + leasing) – do tego z podmiotów oferujących produkt z zakresu finansowania w formie leasingu prezentowany na Koncie Użytkownika, który w subiektywnej ocenie Administratora zaoferował najkorzystniejsze dla Użytkownika finansowanie, celem przedstawienia przez ten podmiot informacji handlowej, jednocześnie poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu rejestracyjnym Użytkownik wyraża zgodę na otrzymanie takiej informacji handlowej.
10.    Użytkownik ma zapewniony dostęp do swojego Konta i prezentowanych na nim informacji przez okres 12 miesięcy od potwierdzenia Rejestracji, po upływie tego okresu Konto Użytkownika zostaje usunięte z Serwisu.
11.    Użytkownik ma prawo w każdym czasie rozwiązać Umowę poprzez wysłanie stosownego zawiadomienia na adres poczty elektronicznej Administratora kontakt@licytujleasing.pl, w szczególności z uwagi na zmianę Regulaminu, w trybie określonym w § 7 ust. 3 i 4 Regulaminu.


§ 4. Ochrona danych osobowych
1.    Administrator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Po przekazaniu danych osobowych parterom Administratora, administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy jest także odpowiedni partner Administratora.
2.    Przekazanie danych osobowych i udzielenie zgodny na ich przetwarzanie jest dobrowolne.
3.    Dane osobowe Użytkownika przekazywane są w procesie Rejestracji. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana jest przez Użytkownika w procesie Rejestracji poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu rejestracyjnym.
4.    Dano osobowe udostępniane przez Użytkownika gromadzone są i przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy o świadczenie Usług oraz w celach działań marketingowych podejmowanych przez Administratora samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami (partnerami), w szczególności takich jak: sprzedaż produktów i usług, przesyłanie informacji handlowych o nowych produktach i usługach, udział w konkursach, promocjach z udziałem Administratora i/lub partnerów Administratora.
5.    Administrator zobowiązuje się do przechowywania i przetwarzania danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i zapewnia wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia, w przypadkach wymienionych w ustawie, pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.

§ 5. Świadczenie usług drogą elektroniczną
1.    Użytkownik poprzez udostępnienie w procesie Rejestracji identyfikującego go adresu elektronicznego i akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu rejestracyjnym, wyraża zgodę na przesyłanie przez Administratora oraz przez podmiot oferujący produkt finansowy wytypowany przez Administratora zgodnie z § 3 ust. 7 – 9, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, skierowanej do Użytkownika informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami).
2.    Materiały, informacje i dane przekazywane Użytkownikowi w ramach informacji handlowej nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami), w szczególności nie stanowią oferty złożonej w postaci elektronicznej.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne
1.    Reklamacja może dotyczyć niewykonania lub nienależytego wykonania Usług przez Administratora.
2.    Reklamacja może być złożona w terminie jednego miesiąca od daty zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
3.    Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Administrator niezwłocznie powiadamia Użytkownika.
4.    Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@licytujleasing.pl lub w formie pisemnej na adres Administratora: SETEAM Michał Żak ul. Stefanii Michlewskiej 3, 35-330 Rzeszów
5.    Reklamacja powinna zawierać w szczególności oznaczenie Użytkownika (firma,  adres e-mail, numer telefonu,), przedmiot reklamacji oraz datę zdarzenia będącego podstawą reklamacji, przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację, zgłaszane w związku z reklamacją roszczenie.
6.    Administrator rozpatrujący reklamację, w terminie 14 dni roboczych od dnia jej złożenia, udziela odpowiedzi na reklamację w formie wiadomości e-mail na adres wskazany przez Użytkownika w zgłoszeniu reklamacyjnym. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w podanym terminie, Administrator powiadomi w tym terminie reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

§ 7. Postanowienia końcowe
1.    Wszelkie spory związane z wykonaniem umowy, w sporach między przedsiębiorcami jako stronami umowy o świadczenie Usług, rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe według miejsca zamieszkania Administratora.
2.    Termin obowiązywania niniejszego Regulaminu jest nieoznaczony.
3.    Administrator podaje do publicznej wiadomości treść każdej proponowanej zmiany warunków Umowy określonych w Regulaminie poprzez publikację w witrynie Serwisu pod adresem http://www.licytujleasing.pl/ oraz w przypadku, gdy jest to wymaganie przepisami prawa, doręcza Użytkownikowi. O zmianie treści Regulaminu Użytkownik będzie powiadomiony w terminie co najmniej jednego miesiąca przed jej wprowadzeniem. Na żądanie Użytkownika, Administrator dostarcza treść każdej proponowanej zmiany Regulaminu, drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika w tym celu adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość.
4.    W przypadku zmiany treści Regulaminu, Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług. Wypowiedzenie umowy należy doręczyć na adres Administratora wskazany w Regulaminie, przed terminem wejścia w życie zmian Regulaminu.  W przypadku skorzystania przez Użytkownika z tego prawa, umowa ulega rozwiązaniu z dniem, w którym miały wejść w życie zmiany Regulaminu, a Administratorowi nie przysługuje wówczas roszczenie odszkodowawcze.
5.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy  z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami).
6.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2012 r.

  • Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najświeższe informacje dotyczące m.in leasingu, kredytów oraz ubezpieczeń.
  • Wyszukiwane frazy

leasing dla lekarzy

leasing samochodów

lizing na maszyny

najlepszy leasing

szybki leasing

tani leasing

samochód w leasingu dla firmy
leasing operacyjny dla nowej firmy

leasing samochodowy

sprzęt budowlany leasing


Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2017 licytujleasing.pl
Realizacja: Agendo.pl, System: Imperial CMS